Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลบางหมาก ตำบล บางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   คู่มือประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงาน
   รายการทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  บริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหมากสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 8) 16 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 53) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 69) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 73) 7 มิ.ย. 2564
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 50) 13 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก (ดู : 45) 11 มี.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 512) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบล (ดู : 93) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 2) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ดู : 59) 8 ต.ค. 2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมือง และนายกเทศมนตรีเมือง (ดู : 272) 8 ต.ค. 2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบล (ดู : 49) 8 ต.ค. 2563
ตารางการแข่งขันฟุตบอล (ดู : 161) 28 ก.ย. 2563
นายกก้านแถลงข่าว (ดู : 75) 22 ก.ย. 2563
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน (ดู : 125) 9 ก.ย. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (ดู : 126) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ขยายเวลาประการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 0) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 0) 9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 0) 9 มี.ค. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 71) 10 ม.ค. 2563
คำสั่งแต่งตังเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 56) 2 ธ.ค. 2562
คำสั่งแต่งตังเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 47) 1 พ.ย. 2562
คำสั่งแต่งตังเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 49) 1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 128) 1 ต.ค. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 57) 14 พ.ค. 2562
รับโอนย้ายตำแหน่งบริหาร ประจำปี 2562 (ดู : 64) 19 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (ดู : 58) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 67) 25 ธ.ค. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขุด เปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2561 (ดู : 50) 11 ก.ย. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวบ เปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2561 (ดู : 49) 11 ก.ย. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย เปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2561 (ดู : 50) 9 ก.พ. 2561
แจ้งให้ยืื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 45) ธ.ค.
ขอความร่วมมือในการสำรวจกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ภ.บ.ท.5) (ดู : 45) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 

 

159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000โทรศัพท์ : 077 598 508
Copyright © 2018. www.bangmakcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs