Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลบางหมาก ตำบล บางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   คู่มือประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงาน
   รายการทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  บริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ระบบอีเมล์สารบรรณ
ทต.บางหมาก

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทต.บางหมาก

เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหมาก
ประชาสัมพันธ์ วารสาร Depa for CHANGE (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมากรับจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (ดู : 56)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (infographic) (ดู : 24)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 77)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70)
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางหมาก
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวกล่องให้แก่ผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่กักตัวและมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ หมู่ที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมออกรณรงค์พร้อมฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านดอนรวบ หมู่ที่ 8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพัฒนาเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ วัดบางผราวนาราม หมู่ที่ 5 ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณริมถนน สาย
ในเขตพื้นที่ตำบลบางหมากเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานชมเชยด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ระดับดี ประจำปีพุทธศักราช 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ระดับดี ประจำปีพุทธศักราช 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รูปภาพกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบางหมาก
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 9)
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 24)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 25)

แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดมหาราชวชิรมงคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กู้ภัย กู้ชีพ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
     

 

159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000โทรศัพท์ : 077 598 508 โทรสาร : 077 598 508
E-mail Address : saraban@bangmakcity.go.th
Copyright © 2018. www.bangmakcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs